top of page

Privacy

 

Uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Voxination hecht belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Deze verklaring inzake uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens (de “verklaring”) heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens, o.a. via de website www.voxinatin.com. Door de website te bezoeken, geeft u de toestemming om uw gegevens te verwerken zoals uiteengezet in deze verklaring.

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt om u gerichter te kunnen informeren. Het kan dan gaan om:

 

— uw vereniging of organisatie

— uw naam en functie in die vereniging

— uw contactgegevens zoals uw adres, e-mailadres en telefoonnummer

— andere informatie die relevant is om u te kunnen informeren omtrent onze activiteiten die u mogelijks interesseren

Deze informatie zal beperkt blijven tot wat noodzakelijk is om uw informatie-aanvraag te kunnen beantwoorden, en zal ook enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw informatie-aanvraag.

Conform de Europese en Belgische regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens beschikt u over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van uw identiteit (kopie van uw identiteitskaart of paspoort) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan

Voxination

Seinestraat 9

8820 Torhout

E: info@voxination.com

gratis de schriftelijke bevestiging verkrijgen van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken. Indien nodig kunt u ook vragen om deze gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Verwerking van anonieme of geaggregeerde gegevens en het gebruik van cookies

Voxination kan tevens anonieme of geaggregeerde gegevens verwerken, zoals browser type of IP-adres, de datum en het tijdstip waarop u onze website bezoekt, de plaats van waar u onze website bezoekt, welke subpagina’s van onze website u bezoekt, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.voxiain.com gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan onze website kan ook een kleine hoeveelheid data – ook gekend als ‘cookie’ – op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden. Cookies omvatten bijvoorbeeld informatie omtrent de internetbrowser die u gebruikt voor het bezoek aan onze website. Ook cookies worden enkel en alleen gebruikt om onze website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Zij worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan. De meeste internetbrowsers laten u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw toestel verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens die u met ons deelt worden niet doorgegeven aan derden, tenzij wij hiervoor uw toestemming zouden hebben of hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn.

Beveiliging van uw gegevens

Voxination verbindt er zich toe om alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw gegevens te beveiligen, en de kans op oneigenlijke toegang of verlies van uw gegevens zoveel mogelijk te reduceren.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Indien u deze links gebruikt om onze website te verlaten, moet u weten dat wij geen controle hebben over die andere websites. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming van uw gegevens en uw privacy tijdens uw bezoek aan deze websites, en die websites vallen evenmin onder onze verklaring inzake de bescherming van uw gegevens en uw privacy. U dient hier dan ook zelf de nodige aandacht aan te schenken, en de privacyverklaring na te gaan die van toepassing is op elk van die andere websites.

Klachten

Indien u bezorgd bent omtrent de naleving door ons van onze wettelijke verplichtingen omtrent de bescherming van uw gegevens en uw privacy, neem dan contact op via info@voxination.com. Wij verbinden ons er toe om uw bericht binnen een redelijke termijn te behandelen (in principe binnen één maand) en u hiervan op de hoogte te houden.

 

Indien u van mening bent dat wij geen gepast gevolg hebben gegeven aan uw klacht, heeft u het recht om dit aan te klagen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u op hun website.

 

Wijziging van deze Verklaring

Voxination behoudt zich het recht voor om deze Verklaring op enig tijdstip en eenzijdig te wijzigen. Door onze website te blijven bezoeken, verklaart u zich in voorkomend geval akkoord met de gewijzigde verklaring.

 

Deze verklaring werd opgemaakt op 01.10.2020

bottom of page